Støt borgerforslag FT-09476

Kommission til afdækning af SRSF-regeringens folkeskolereform,
KL's lockout af folkeskolelærerne og vedtagelsen af Lov nr. 409

Borgerforslag FT-09476

Kommission til afdækning af SRSF-regeringens folkeskolereform, KL's lockout
af folkeskolelærerne og vedtagelsen af Lov nr. 409

Med henblik på at klarlægge den danske models egnethed til konfliktløsning på det offentlige arbejdsmarked nedsætter Folketinget en kommission, der skal undersøge folkeskolekonflikten i 2013 med fokus på SRSF-regeringens folkeskolereform, Kommunernes Landsforenings landsdækkende lockout af de overenskomst-ansatte folkeskolelærere samt Folketingets vedtagelse af Lov nr. 409, der bragte konflikten til ophør. Kommissionen skal skabe demokratisk transparens om konfliktens baggrund og hændelsesforløb ved at klarlægge, hvordan følgende aktører bidrog til forløbet: SRSF-regeringen, Undervis­ningsministeriet, Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, Kommunernes Landsforening, Lærernes Centralorganisation, Danmarks Lærerforening samt den af Finansministeriet nedsatte hemmelige arbejdsgruppe, der havde til opgave at forberede overenskomstforhandlingerne på det offentlige område og bidrage til at sætte en fælles arbejdsgiverdagsorden på folkeskole- og gymnasieområdet. Kommissionen skal have fokus på perioden fra folketingsvalget den 15. november 2011 til vedtagelsen af Lov nr. 409 den 26. april 2013, men ikke være begrænset af denne periode.

Motivering af forslaget

Indicierne for, at SRSF-regeringen og Kommunernes Landsforening havde aftalt regeringens folkeskolereform, KL's landsdækkende lockout af de overenskomstansatte folkeskolelærere og Lov nr. 409 på forhånd, er så mange og tungtvejende, at det af hensyn til den danske models troværdighed bør afklares endegyldigt, om dette er tilfældet.

Afklaringen skal bidrage til at belyse den danske models egnethed som aftalemodel på det offentlige arbejds-marked. Det er kun muligt at forholde sig kvalificeret til dette spørgsmål, hvis modellens praksis afdækkes og beskrives så reelt og virkelighedsnært som muligt. I forbindelse med en sådan afdækning er det uomgængeligt at inddrage folkeskolekonfliktens baggrund og forløb.

Folketingets lovindgreb over for KL's lockout af folkeskolelærerne i 2013 og sygeplejerskernes strejke i 2021
har udløst stærkt faldende tillid til den danske model blandt alle offentligt ansatte. Uden en faktuel afklaring af folkeskolekonfliktens baggrund og forløb vil 2013 og 2021 mange år fremover blive stående som åbne sår for de offentligt ansatte og bidrage til spekulationer om aftalt spil i forbindelse med kommende overenskomst-forandlinger og konflikter. Dermed forringes tilliden til den danske model yderligere, hvilket kan blive ødelæggende for stabiliteten, kvaliteten og effektiviteten på det offentlige arbejdsmarked.

Forslaget er stillet af:

Karsten Bräuner                     Email: mail@kbrauner.dk
   Aalborg                                Mobil 20148461

Medstillere:

Niels Christian Sauer              Email: nielschristiansauer@gmail.com
   Næstved
Mikael Munch-Brandt             Email: mikael.munchbrandt@gmail.com  
   Silkeborg                              Mobil 50747475
Thomas Hobel Andersson     Email: fck1992@me.com
   Horsens

Giv borgerforslag FT-09476 din støtte her!