Kilde: LC's notat af 30. marts 2013

Lærernes Centralorganisation udarbejdede 30. marts 2013 notatet "Forhandlingsforløbet vedrørende ny LC-overenskomst 2013". Notatet gengives her i uredigeret form:

Forhandlingsforløbet vedrørende ny LC-overenskomst 2013

6.12.12
Kravene udveksles. KL opsiger arbejdstidsaftale og formulerer, hvad man ikke ønsker. Intet konkret om, hvad der skal sættes i stedet.

19.12.12
Kravene præsenteres. KL understreger, at lærerne skal have arbejdstidsregler ligesom alle andre kommunalt ansatte og giver en meget løs og overordnet mundtlig præsentation af deres tanker. LC henviser til, at der fra efteråret 2012 ligger en særdeles positiv evaluering af den nuværende aftale. Den aftale, som begge parter i 2008 fremhævede som afgørende positiv nytænkning, der fjernede bureaukratiet og støttede professionelt engagement og ansvar hos ledere og lærere.
LC understreger, at der hverken nationalt eller internationalt er undervisere, hvis arbejdstid reguleres, som KL skitserer. Derfor er det afgørende, at KL skriftligt redegør for dels, hvordan skoleåret tænkes planlagt dels, hvordan den enkelte lærers arbejde reguleres.

4.1.13
Møde i den tekniske arbejdsgruppe. LC efterlyser et skriftligt oplæg fra KL.

9.1.13
LC fremsender papiret "Opgaven i relation til forberedelse og efterbehandling af undervisningen" som uddybning af LC´s krav om at sikre mulighederne for at kunne leve op til folkeskoleloven.

10.1.13
LC fremsender via mail konkrete spørgsmål til besvarelse af KL på mødet d. 11. januar. LC efterspørger endnu en gang en skriftlig tilbagemelding fra KL på de emner, der har været drøftet på de foregående møder.

11.1.13
Møde i arbejdsgruppen. LC understreger endnu en gang, at det er nødvendigt med skriftligt materiale/svar, hvis LC skal forholde sig til KL´s forslag. Det er KL, der ønsker en ny aftale.

18.1.13
Møde i arbejdsgruppen. Som bidrag til at udvikle arbejdstidsaftalen udleverer LC på mødet en beskrivelse af udvalgte emner til KL. Det drejer sig om: "Andre aktiviteter"," Ledelse" og "Læreres tilstedeværelse". LC efterlyser skriftlig tilbagemelding fra KL.

24.1.13
LC fremsender mail, hvor KL opfordres til at fremlægge noget skriftligt på mødet d. 25. januar.

25.1.13
Møde i arbejdsgruppen. KL tilkendegiver, at der fortsat ikke er noget skriftligt, som KL ønsker at udlevere.

31.1.13
Fortsat intet på skrift fra KL. Arbejdsgruppemøde aflyses.

8.2.13
Statusmøde i forhandlingsgruppen. LC fremhæver det uacceptable i, at vi på intet tidspunkt har modtaget skriftligt materiale.

14.2.13
LC udleverer principper til en aftale, hvor læreren kan varetage 25 timers undervisning om ugen. KL udleverer forslag til en ny § 14 i Overenskomst for lærere m.fl. Forslaget skal erstatte den eksisterende arbejdstidsaftale. Forslaget bygger på samme principper, som den aftale AC har forhandlet på gymnasieområdet. Aftalen blev efterfølgende afvist af et flertal på GL´s repræsentantskabsmøde. Forslaget er det første skriftlige materiale fra KL siden kravene blev udvekslet 6.12.2013.

14.2.13
Som konsekvens af KL´s manglende skriftlige tilbagemeldinger sender LC en mail, der opsummerer KL mundtlige tilkendegivelser. KL opfordres til at reagere, såfremt LC´s udlægninger af KL´s tilkendegivelser ikke er i overensstemmelse med KL´s opfattelse. LC hører aldrig fra KL.

24.2.13
Statusmøde i forhandlingsgruppen. LC udleverer "Principper for arbejdets tilrettelæggelse for lærere" med udgangspunkt i regler svarende til reglerne for skolepædagoger ("BUPL-aftalen"). LC påpeger, at KL´s forslag til ny § 14 er særdeles mangelfuld, når forslaget skal være et udtryk for, at lærerne skal have samme regler som de 450.000 øvrige kommunalt ansatte.

26.2.13
Forhandlingsmøde - afsluttende forhandling uden bagkant.
LC udleverer udkast til protokoltekst om udskydelse af ændringer i arbejdstidsreglerne, med henvisning til den forestående folkeskolereform. Teksten svarer til tilsvarende tekst i den netop indgåede overenskomst med BUPL.
LC påpeger, at principperne i KL´s aftaleudkast med stor sandsynlighed vil genindføre et stort bureaukrati og en optællings- og registreringskultur i folkeskolen. LC´s repræsentanter understreger, at såfremt LC's forretningsudvalg skal kunne vurdere mulighederne i KL´s krav om ledelsesret over lærerens samlede arbejdstid, er det nødvendigt, at KL indarbejder de samme regler, der gælder i de øvrige kommunale overenskomster. KL beder på den baggrund LC redegøre for på hvilke punkter LC´s skal "betrygges". KL vil efterfølgende vurdere i hvilket omfang, det er muligt. LC understreger, at der skal være tale om aftalebaserede løsninger og ikke uforpligtende hensigtserklæringer. KL udtrykker bekymring for tiden. LC meddeler, at forretningsudvalget sidder klar næste morgen og henviser i øvrigt til, at det er KL, der gang på gang har undladt at imødekomme LC´s ønsker om skriftlige tilbagemeldinger.
LC fremsætter på baggrund af det aftalte 11 skriftlige spørgsmål til KL, vedrørende sikringer i en kommende arbejdstidsaftale. I stedet for at forsøge at beskrive, hvordan lærerne kan betrygges, meddeler Michael Ziegler ca. 00.30 telefonisk, at KL anser forhandlingerne for at være brudt sammen. LC tilbyder straks at stille i KL for at drøfte, hvordan vi kan komme videre. Det afviser KL.

28.2.13
Kl. 10 varsler Moderniseringsstyrelsen lockout i forhold til de statsansatte undervisere. Kl. 11 mødes KL's bestyrelse. Kl. 13.00 meddeler KL på et pressemøde, at de varsler lockout for de kommunalt ansatte lærere. Begrundelsen er, at det skal tvinge LC ind i reelle forhandlinger.

1.3.13
LC præciserer yderligere sine ønsker til KL vedrørende "betryggelse".

Forhandlingerne i Forligsinstitutionen

Forhandlingerne er som bekendt pålagt tavshedspligt, men parterne har aftalt, at det fremlagte skriftlige materiale kan fremlægges.
KL's forslag og LC´s ønsker om "betryggelse" fra 1.3. danner udgangspunkt.
KL tilføjer nogle uforpligtende hensigtserklæringer i forhold til deres forslag som eksempelvis:
"Den daglige arbejdstid skal så vidt muligt være samlet".
"Opgaveoversigten skal overordnet angive de arbejdsopgaver, læreren påtænkes at løse i det kommende skoleår."
Formuleringerne er alle præget af "så vidt muligt", "påtænkes" osv.
LC udarbejder efter aftale en synoptisk opstilling over de regler, der gælder i de øvrige kommunale hovedoverenskomster: FOA, BUPL, Sundhedskartellet og HK med henblik på, at KL kan indarbejde tilsvarende bestemmelser.
Det ønsker KL ikke at imødekomme, da den synoptiske opstilling foreligger.
I et forsøg på at komme videre aftales det, at LC formulerer de generelle bestemmelser ind i KL's forslag, hvilket sker 14.3. Med forslaget imødekommer LC i høj grad KL´s ønske om, at lærernes arbejdstid skal reguleres på samme måde som de øvrige 450.000 ansatte.
Forslaget med kommentarer er vedlagt.

Udarbejdet af LC 30.3.2013